null

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop Clairz

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1.1  Clairz: Bubbels Holding B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen, tenzij deze ondernemingen de onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben verklaard.

 • 1.2  Afnemer: iedere (rechts-)persoon die aan Clairz een opdracht tot de levering van producten heeft gegeven, het voornemen daartoe kenbaar heeft gemaakt, Clairz heeft uitgenodigd daartoe een offerte uit te brengen dan wel op welke wijze dan ook een overeenkomst tot levering van producten is aangegaan.

 • 1.3  Consument: iedere Afnemer zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

 • 1.4  Producten: door Clairz te koop aangeboden en/of geleverde zaken.

 • 1.5  Levertijd: de tijdspanne tussen de bevestiging van de bestelling en de bezorging hiervan bij Afnemer en/of Consument.

 • 1.6  Website: www.clairz.nl, www.clairz.webshop.nl en andere door Clairz aangestuurde websites.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Bubbels Holding B.V.
Torenlaan 12d
1261 GD Blaricum

KvK-nummer: 34307571

Telefoon: +31(0)352050070

Algemeen e-mail adres: info@clairz.nl 

Webshop e-mail adres: webshop@clairz.nl

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • 3.1  Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtshandelingen tussen Clairz en Afnemer/Consument, waaronder alle aanbiedingen van Clairz en alle overeenkomsten tussen Clairz en Afnemer/Consument en op de uitvoering daarvan. Indien terzake enige transactie tussen Clairz en Afnemer/Consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden komt vast te staan, dan wordt van rechtswege geacht aan deze voorwaarde te zijn voldaan bij alle latere transacties met de betreffende Afnemer/Consument. Algemene voorwaarden van Afnemer, waaronder inkoopvoorwaarden, gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voorzover zijdens Clairz expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid wordt ingestemd.

 • 3.2  Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voorzover deze door Clairz schriftelijk aan Afnemer/Consument zijn bevestigd en hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie, waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere transacties.

 • 3.3  Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl Clairz alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking.

 • 3.4  Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regels voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms 2000), zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst met Clairz

 • 4.1  Een overeenkomst tussen Clairz en Afnemer/Consument komt tot stand door de bevestiging door Clairz van een via de Website geplaatste bestelling.

 • 4.2  Afnemers niet zijnde Consument dienen hun bestelling te plaatsen met hun unieke inlogcode op hun persoonlijke pagina. Clairz is gerechtigd om een maximum te verbinden aan het totaalbedrag dat wordt besteld.

 • 4.3  Indien de bestelling wordt geplaatst namens een rechtspersoon, is de natuurlijke persoon die de bestelling plaatst privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende rechtspersoon jegens Clairz in het leven geroepen verplichtingen.

 • 4.4  Afnemer/Consument verplicht zich ertoe de juiste NAW gegevens te verstrekken aan Clairz.

 • 4.5  Acties of aanbiedingen vermeld op de Website zijn tijdelijk van aard en gelden louter gedurende de op de Website aangegeven
  periode.

Artikel 5: Prijzen

 • 5.1  Alle door Clairz opgegeven prijzen zijn in euro’s inclusief de verschuldigde B.T.W. en exclusief de kosten van verpakking, verzekering en transport.

 • 5.2  Prijswijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat zij staan vermeld op de Website.

 • 5.3  Alle aanbiedingen van Clairz zijn vrijblijvend en Clairz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 6: Ontbinding overeenkomst

 • 6.1  Geplaatste bestellingen kunnen niet kosteloos door Afnemer worden geannuleerd. Overeenkomsten kunnen niet kosteloos door Afnemer worden ontbonden. Indien om welke reden ook door Afnemer een bestelling wordt geannuleerd c.q. een overeenkomst wordt ontbonden, dan wel indien door Clairz een overeenkomst wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens Afnemer, komen alle door Clairz reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schade voor rekening van Afnemer.

 • 6.2  Voor Zover nodig in afwijking van het hierboven in lid 1 bepaalde heeft de Consument het recht zijn bestelling kosteloos en zonder opgaaf van reden per email te annuleren zolang deze nog niet schriftelijk is bevestigd en heeft de Consument voorts gedurende veertien volle dagen na de datum van ontvangst van de bestelde producten het recht om zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te ontbinden.

 

 • 6.3  Onder “datum van ontvangst” dient in dit geval te worden verstaan de datum waarop de Consument voor ontvangst van de Producten heeft getekend.

 • 6.4  Ontbinding dient schriftelijk te geschieden per e-mail of aangetekende brief.

 • 6.5  Binnen veertien dagen na de verzending van de in artikel 6.4 bedoelde mededeling dienen de producten op kosten en voor risico van Consument te worden geretourneerd, en wel ongeopend, ongebruikt en dusdanig verpakt dat beschadiging tijdens het transport wordt voorkomen. Consument is verantwoordelijk voor de verzending en eventuele tijdens de retournering opgelopen beschadigingen. De bewijslast dienaangaande ligt bij de Consument.

 • 6.6  Binnen 30 dagen nadat de producten in goede orde door Clairz retour zijn ontvangen wordt het door Consument betaalde bedrag gerestitueerd op het rekeningnummer waar vandaan door Consument de bestelling was betaald.

 • 6.7  Indien de geretourneerde Producten niet in goede orde worden bevonden, wordt het voor de bestelling betaalde bedrag niet gerestitueerd dan wel wordt daarop een passende korting ingehouden. In dergelijke gevallen zal Consument schriftelijk worden geïnformeerd over de redenen voor de toegepaste korting.

Artikel 7: Levering

 • 7.1  De door Clairz aangegeven Levertijden zijn louter indicatief. Overschrijding van deze Levertijden door Clairz geeft Afnemer/Consument geen recht op schadevergoeding, noch geeft het Afnemer het recht de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de opgegeven Levertijd met meer dan 30 dagen is overschreden. In het laatste geval (bij overschrijding van de Levertijd met meer dan 30 dagen) heeft de Afnemer – in afwijking van artikel 6.1 - het recht de overeenkomst per email te ontbinden en zullen eventueel reeds verrichte betalingen daartegenover geen leveringen staan worden gerestitueerd op het door Afnemer in genoemde mail te noemen bankrekeningnummer.

 • 7.2  Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn. Dit houdt in dat de leveringskosten volledig voor rekening van Afnemer/Consument komen.

 • 7.3  Als plaats van levering geldt het adres dat Afnemer/Consument kenbaar heeft gemaakt aan Clairz.

 • 7.4  Het risico van beschadiging of vermissing van de Producten berust tot het moment van bezorging bij Clairz, tenzij anders is
  overeengekomen.

Artikel 8: Overmacht

 • 8.1.  Indien Clairz door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, heeft Clairz– onverminderd het bepaalde in artikel 7 - het recht middels schriftelijke mededeling de nakoming gedurende drie maanden op te schorten en – indien de verhindering tot nakoming na ommekomst van die periode nog niet is verdwenen – de overeenkomst te ontbinden dan wel de overeenkomst direct te ontbinden, alles zonder ter zake tot enige vergoeding aan opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door opdrachtgever betaalde gelden waar geen leveringen tegenover staan. Eventueel reeds geleverde zaken of diensten dienen door Afnemer te worden betaald.

 • 8.2.  Onder overmacht als bedoeld in artikel 8.1 dient te worden verstaan iedere omstandigheid – niet zijnde opzet of grove schuld van Clairz – waardoor Clairz verhinderd is de overeenkomst na te komen. In afwijking hiervan dient in geval van overeenkomsten met Consumenten onder overmacht te worden verstaan een omstandigheid waardoor Clairz verhinderd is de overeenkomst na te komen en die niet te wijten is aan schuld van Clairz, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Clairz komt. Hieronder vallen alle van buiten komende oorzaken waarop Clairz geen invloed kan uitoefenen, zoals binnenlandse (en buitenlandse) onlusten, natuurrampen, epidemieën, ziekte, terrorisme, bedreigingen, personele omstandigheden, staking, oorlog, gewijzigde overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, verkeersomstandigheden zoals (niet limitatief) wegversperringen, -blokkades en files, brand, overmacht aan de zijde van leveranciers en algemene vervoersproblemen. Voornoemde opsomming is uitdrukkelijk niet limitatief.

Artikel 9: Klachten

 • 9.1  Behoudens tegenbewijs worden de Producten wat aantal, gewicht, soort en afmeting betreft geacht te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten. Afwijkingen en andere direct bij levering zichtbare gebreken dienen direct op het aan de transporteur af te geven ontvangstdocument te worden aangetekend en binnen 48 uur na ontvangst, en indien niet zichtbaar binnen 5 werkdagen na ontvangst aan Clairz te worden gemeld en wel per email aan info@clairz.nl of per aangetekende post aan adres Torenlaan 12d, 1261 GD Blaricum. Bij gebreke waarvan op deze afwijkingen en gebreken geen beroep meer kan worden gedaan.

 • 9.2  Producten die Afnemer ondeugdelijk voorkomen, dienen Franco en in originele staat aan Clairz te worden geretourneerd, waarna Clairz bij gebleken ondeugdelijkheid de vrije keuze heeft de betreffende zaak te herstellen of te vervangen, dan wel de Afnemer voor een evenredig deel van de factuur te crediteren.

 • 9.3  Garanties van producenten die zich bevinden op verpakkingen of bijsluiters van Producten terzake klachten die vallen buiten de werking van artikel 9.1, dienen rechtstreeks met de betreffende producent te worden afgewikkeld en terzake die afwikkeling wijst Clairz iedere aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de hand.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 • 10.1  Clairz is niet aansprakelijk voor de door Afnemer of derden geleden schade, voortvloeiende uit niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door Clairz, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Clairz.

 • 10.2  Iedere verdere aansprakelijkheid van Clairz voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij het schade betreft die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Clairz.

 • 10.3  Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen Clairz is verzekerd, dan wel, indien de schade niet door enige verzekering van Clairz wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de overeenkomst.

 • 10.4  Afnemer vrijwaart Clairz voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door Afnemer aan een derde geleverd product dat (mede) bestond uit door Clairz geleverde producten.

Artikel 11: Betaling

 • 11.1.  Gefactureerd wordt in beginsel per de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. Clairz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om hiervan eenzijdig af te wijken.

 • 11.2.  Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van de facturen te zijn verricht binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Clairz aan te wijzen bankrekening. In afwijking hiervan dient Consument direct bij de bestelling te betalen op één van de op de Website aangegeven wijzen, bij gebreke waarvan de bestelling niet wordt geaccepteerd, tenzij door Clairz een betalingsmogelijkheid aan Consument wordt aangeboden die betaling achteraf mogelijk maakt. Clairz is voorts te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bevoegd ook van Afnemers niet zijnde Consumenten betaling vooraf of naar het oordeel van Clairz genoegzame, aanvullende zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien Afnemer niet binnen 15 dagen aan een daartoe strekkend verzoek van Clairz voldoet, is Clairz gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, danwel de levering van producten krachtens deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten onmiddellijk op te schorten c.q. af te breken en is Afnemer in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorts is Afnemer in dat geval gehouden om op eerste verzoek van Clairz ten gunste van Clairz een pandrecht te vestigen op de zich onder Afnemer bevindende roerende zaken, bij gebreke waarvan een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete zal zijn verschuldigd van € 100,- per dag dat Afnemer in gebreke blijft aan dit verzoek te voldoen. Clairz is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hiervoor voor Afnemer of derden voortvloeit.

 • 11.3.  Het recht van Afnemer om eventuele vorderingen zijdens Afnemer met facturen van Clairz te verrekenen is uitgesloten. Het is Afnemer evenmin toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Clairz kortingen toe te passen op overeengekomen en gefactureerde bedragen.

 • 11.4.  Indien Afnemer enige factuur niet tijdig geheel heeft betaald, dan wel betalingen van een Consument worden gestorneerd, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft Clairz het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende Afnemer op te schorten dan wel deze te ontbinden en is Afnemer/Consument per de eerste dag na afloop van de sub 11.2 bedoelde betalingstermijn c.q. de datum van stornering tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand.

 • 11.5.  Zodra Afnemer in verzuim is, heeft Clairz het recht buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze bedragen 15 % van het openstaande bedrag. Indien Consument in verzuim is worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens de tarieven en op de wijze als voorzien in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en de daaruit voortvloeiende wettelijke besluiten.

 • 11.6.  Clairz heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Afnemer/Consument worden toegerekend doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijk incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 • 12.1.  Alle door Clairz geleverde Producten, inclusief die waarvan de factuur reeds is betaald, blijven eigendom van Clairz totdat aan alle financiële verplichtingen van Afnemer aan Clairz, uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, is voldaan.

 • 12.2.  Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust c.q. hierop een pandrecht ten gunste van Clairz rust, mogen deze niet door Afnemer worden bezwaard of buiten de normale bedrijfsuitoefening vervreemd en zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, voor rekening van Afnemer. Afnemer is verplicht de zaken voor eigen rekening, doch ten behoeve van Clairz, tegen diefstal, brand en andere gevaren afdoende te verzekeren.

 • 12.3.  Clairz is onherroepelijk door Afnemer gemachtigd om onmiddellijk na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud de plaats te (doen) betreden waar de betreffende zaken zich bevinden en deze mee te (doen) nemen. Indien Clairz ondanks deze machtiging wordt verhinderd zijn eigendommen op te halen, verbeurt Afnemer een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 100,- per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van Clairz de werkelijke schade te vorderen, indien deze hoger is dan het totaal van de aldus vervallen boetes.

Artikel 13: Geheimhouding

 • 13.1  Alle aan Clairz verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt, tenzij hierop een wettelijke verplichting berust of dit om enige andere, in overeenstemming met de wet zijnde, reden noodzakelijk is.

 • 13.2  Slechts na uitdrukkelijke instemming van Afnemer zal Clairz de verstrekte persoonsgegevens aanwenden om haar nieuwsbrief aan hem te verzenden.

Artikel 14: Privacy

 • 14.1  Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.

 • 14.2  Indien Afnemer/Consument een bestelling plaatst bij Clairz, dan worden zijn/haar (persoons)gegevens opgenomen in het klantenbestand van Clairz. Clairz houdt zich aan de regels van de AVG bij de verwerking van (persoons)gegevens. Clairz verplicht tevens medewerkers en eventuele sub-verwerkers ook tot geheimhouding, tenzij doorgave noodzakelijk is voor de uitvoering van de

overeenkomst. Clairz bepaalt bij het uitvoeren van de overeenkomst zelf het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens.

 • 14.3  De Afnemer/Consument kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Clairz over de persoon van de
  Afnemer/Consument worden opgenomen in het bestand van Clairz. De Afnemer/Consument is gerechtigd wijziging van de gegevens
  te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 • 14.4  De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor de invoering van de koopovereenkomst bewaard. Fiscale gegevens
  over de transactie worden zeven jaar bewaard in verband met btw-verplichtingen.

 • 14.5  Indien de Afnemer/Consument heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de Afnemer/Consument
  worden opgenomen in een centraal bestand van Clairz. Deze gegevens worden gebruikt om de Afnemer/Consument up-to-date te houden voor wat betreft de ontwikkelingen rondom en diensten van Clairz.

Artikel 15: Toepasselijk recht

 • 15.1  Op alle overeenkomsten tussen Clairz en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook in het geval aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven.

 • 15.2  Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, noch enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 • 15.3  De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing in alle gevallen waarin uitsluiting is toegestaan.

 • 15.4  Alle geschillen voortvloeiende uit een tussen partijen gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Clairz, tenzij enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

 • 15.5  Terzake eventuele procedures kiest Afnemer nu vooralsdan formeel en onherroepelijk domicilie op het bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Clairz kenbaar gemaakte adres. Dit impliceert dat op dat adres te allen tijde rechtsgeldig officiële documenten en
  aangetekende post kunnen worden aangeboden, tenzij per aangetekende brief of e-mail aan Clairz een ander adres is opgegeven. Afnemer dient bij de aangetekende brief of e-mail een recent uittreksel uit het register van de KVK bij te voegen waaruit zijn nieuwe vestigingsadres blijkt.

Artikel 16: Algemene voorwaarden in andere taal dan de Nederlandse

16.1 Indien en voorzover deze voorwaarden ter beschikking worden gesteld in een andere taal dan de Nederlandse en er sprake is van verschillen of tegenstrijdigheden met de Nederlandse versie, prevaleert te allen tijde de tekst en interpretatie van de voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.